ભાસ્કર ઇન્ટરવ્યુ-મીરાબાઈ ચાનુ:દેશને મેડલ અપાવવા માટે બે વર્ષ પોતાની માતાથી દૂર રહી, તે હંમેશા મને મેડલ માટે મોટિવેટ કરતી હતી, તેનું સપનું પુરું કર્યું

[ad_1]


ચાનુએ વેઇટલિફ્ટિંગમાં પહેલીવાર સિલ્વર મેડલ અપાવ્યો હતો, હવે પેરિસ માટે તૈયારી શરૂ કરશે

[ad_2]

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *